EDUCACIÓN

Igualdade

COEDUCACIÓN

Método educativo integral cuxas bases se asentan no recoñecemento das potencialidades e individualidades de nenas/os, independentemente do seu sexo. A coeducación, é polo tanto, educar dende a igualdade de valores das persoas. O que se pretende é educar na igualdade de oportunidades, dereitos, valores, expectativas, normas, actitudes e comportamentos. A coeducación ten en conta que homes e mulleres somos diferentes, pero esas diferencias non deben xerar a supremacía de un sexo sobre o outro, senón permitir a construcción de novas formas de relación baseadas no respeto, a libertade de elección e a igualdade de dereitos.

POR QUE É TAN IMPORTANTE A COEDUCACIÓN?

A muller foi mostrada dende comezos remotos da historia como débil, sumisa, incapaz de pensar por sí mesma o de facer cousas importantes, a que tiña que ser protexida polo home, permanecer no fogar para ser considerada una verdadeira “ señora”. Foi definida seguindo o patrón dos desexos e necesidades do outro sexo; e moitas mulleres así o fixeron inculcándolles estes mesmos valores as súas fillas e fillos.

Nos nosos días, a muller conseguiu novos espazos e dereitos. Sen embargo, si se observa críticamente a realidade podemos ver que persisten as desigualdades e a discriminación en función do sexo. No mercado laboral é maior o desemprego femenino; os postos de traballo ocupados por mulleres son, en xeral menos valorados socialmente e menos retribuídos económicamente. De igual forma, as profesións de maior estatus social foron exercidas tradicionalmente por homes. Os postos directivos seguen ocupados na súa maioría por homes. Outro indicador da desvalorización da muller, e sin duda o máis alarmante, é a violencia nas súas diversas formas, exercida por homes contra as mulleres. De ahí a importancia de contrarrestar esta realidade dende a educación, comenzando no fogar e dende idades moi tempranas do desenvolvemento.

CONSELLOS PARA COEDUCAR E COEDUCARNOS

- Utilizando unha linguaxe que represente ambos sexos

- Ampliando as oportunidades educativas e formativas de todas as persoas.

- Dando o mesmo valor ó feito de ser home ou muller.

- Promovendo o acceso das nenas, en igualdade de condicións, a todas as formas de cultura, coñecementos, actividades, recursos, xogos, deportes, etc aos que teñen acceso os nenos.

- Modificando a distribución de poder nos centros de modo que os cargos directivos  e de toma de decisións tendan a ser paritarios entre mulleres e homes .

- Sabendo coidarse e apoiar a outras persoas.

- Afrontando os conflictos mediante o diálogo.

- Coidando as relación, prestando atención ás necesidades, opinión, sentimentos alleos, pero sen perder de vista os propios.

- Elaborando o proxecto  de vida, en función dos desexos e capacidades propios, e non segundo estereotipos ou prexuízos sexistas.

-Previndo os malos tratos e a violencia de xénero.

REDES E SITIOS WEBS PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES

Mujeres en Red. O portal de xénero en Internet:

www.nodo50.org/mujeresred

Primeira rede de mulleres en castelán creada en Internet. Permite coñecer e contactar con colectivos de diferentes partes do mundo, crear e unir solidariedades, atopar recursos e informarse sobre temas moi diversos e convocatorias.

Instituto de la Mujer:

http://www.migualdad.es/mujer

Organismo que leva a cabo as políticas de igualdade no plano estatal. Contén estadísticas sobre mulleres e información sobre os seus dereitos, proxectos, programas, convocatorias públicas, enlaces e publicacións relacionadas coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

E-LEUSIS. A Cidade das Mulleres na Rede:

www.e-leusis.net

Novas, foro de debate, Observatorio da saúde da muller, documentos, Asesoría Xurídica, Asesoría sobre emprego, información sobre cine e multimedia, teatro, ciberfeminismo, enlaces e publicacións sobre mulleres e materiais multimedia con enfoque de xénero.

Comisión para a Investigación de Malos Tratos a Mulleres:

http://www.malostratos.org

Información sobre recursos, novas, campañas, accións, convocatorias e lexislación en torno á prevención e actuación ante a violencia contra as mulleres.

Homes pola Igualdade de Jerez:

http://www.hombresigualdad.com

Espazo con artículos, ponencias e enderezos de interese relacionadas coa contribución dos homes á  igualdade de oportunidades, a construcción social da masculinidade e a redefinición da identidade masculina que algúns homes están facendo para conseguir unhas relacións máis igualitarias, satisfactorias e xustas.

DE INTERESE XERAL

 • Servizo Galego de Igualdade
 • Web da Secretaría Xeral de Benestar
 • Web do Consorcio de Servizos da Igualdade e do Benestar
 • Web da Rede Galega de Escolas Infantís
 • Unidade de Muller e Ciencia
 • Portal do Plan de Fomento da Corresponsabilidade nas Empresas Galegas
 • Proxecto Diana
 • Web de información xuvenil da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade
 • Portal da Unión Europea

ÁREA DE FAMILIA

 • Web de Preescolar na casa sobre educación familiar
 • Web da Asociación Galega de Familias Numerosas
 • Web sobre xogos populares galegos

ÁREA PARA A PREVENCIÓN E TRATAMENTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO

 • Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais
 • Delegación Especial do Goberno contra a violencia sobre a muller
 • Ministerio de Xustiza. Asistencia ás vítimas
 • Consello Xeral do Poder Xudicial: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
 • Instituciones autonómicas contra a violencia de xénero
 • Universidade de Vigo. Curso de Posgrao Femisnismos, Género e Identidades
 • Amnistía Internacional
 • Centro de estudios da condición masculina
 • Coordinadora española para o Lobby Europeo de Mulleres
 • Marcha Mundial das Mulleres
 • Lobby Europeo de Mulleres
 • Red feminista

ÁREA DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE

 • Programa Berenguela
 • Fundación Española de Ciencia y Tecnología
 • Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais
 • Homes Galegos pola Igualdade
 • Mulleres Deportistas Galegas

TELÉFONOS DE INTERESE

 • TELÉFONO DA MULLER: É un servizo de valde  e anónimo que funciona as 24 horas do día e ten cobertura para toda a Comunidade Autónoma.
 • EMERXENCIAS: 112
 • POLICÍA LOCAL DE NARÓN: 981381700
 • URXENCIAS SANITARIAS: 061
 • CENTRO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES FERROL, CASA DE ACOLLIDA: 981944230
 • CENTRO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES (ARES): 981468102
 • INFORMACIÓN ÁS MULLERES(NARÓN): 981337700 ext 1113
 •  CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DE FERROL: 981336636
 • CENTRO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO PARA MULLERES:

981282024

 • SERVIZO DE ATENCIÓN A MULLERES DOS CORPOS POLICIAIS DA PROVINCIA DE A CORUÑA:
 • SAF: 981166300
 • SERVIZO DE VIOLENCIA FAMILIAR E MENORES: 981153410
 • EMUME: 981167800